NTKS Wrocław

Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu jest organizacją skupiającą przedstawicieli mniejszości niemieckiej z Wrocławiu i okolic. Zostało ono zarejestrowane w roku 1991. Głównym celem Towarzystwa jest pielęgnowanie i popularyzacja języka niemieckiego oraz tradycji i kultury Niemiec oraz Dolnego Śląska. Jednym z ważnych zadań jest przekazywanie historii Dolnego Śląska i dorobku kulturowego na tym terenie. Kolejnym celem jest utrzymywanie i stałe rozszerzanie kontaktów ze społecznością polską i przedstawicielami władz samorządowych oraz współpraca z nimi. Towarzystwo stara się także współpracować z innymi mniejszościami narodowymi i stowarzyszeniami.

Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne prowadzi m.in. zajęcia językowe dla dzieci i dorosłych, współpracuje z wrocławskimi szkołami i przedszkolami, które prowadzą naukę języka niemieckiego, wydaje własne czasopismo „Niederschlesische Informationen” a także wspiera działalność istniejącej przy Towarzystwie grupy śpiewaczej „Heimatsänger”. Grupa prezentuje bogaty repertuar zawierający tradycyjne śląskie i niemieckie pieśni. Występuje w oryginalnych dolnośląskich niemieckich strojach ludowych. W siedzibie Towarzystwa znajduje się także biblioteka dysponująca dużym księgozbiorem niemieckiej i śląskiej literatury.

Działalności kulturalna Towarzystwa jest możliwy dzięki wsparciu:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec (Auswärtiges Amt), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec (Bundesministerium des Inneren), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej i oraz innych grantodawców.